Oct 14, 2016

تدریس زبان ترکی با محوریت لهجه تبریزی

احمد رحیمی
خبر تدریس زبان ترکی در رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه تبریز حاکی از شروع آن از مهر ماه سال جاری بود. آقای احمد فرشبافان رئیس این گروه اعلام داشته است که تدریس این رشته تنها با استفاده از منابع داخلی خواهد بود و گفته است که:
"خوشبختانه این منابع بقدر غنی است که نیازی به منابع خارجی دیده نمیشود".
متن کامل را اینجا بخوانید:

No comments: