May 30, 2024

باز هم در باره "فرقه" مهران بهاری

محمد آزادگر 

گسترش نارضایتی های عمومی، اعتراضات و اعتصابات اقشار و طبقات  مختلف، نافرمانی مدنی گسترده زنان آزاده، به حرکت در آمدن ملیت های تحت ستم برای احقاق حقوق ملی؛ جمهوری اسلامی را بطور جدی زیر فشار گذاشته است! مدافعان و حامیان و سایبری های جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن و ایجاد اختلاف و نفاق در جنبش های اجتماعی بیش از پیش فعال شده اند.

جنبش ملی-دموکراتیک آذربایجان که برای حق تعیین سرنوشت و علیه ستم ملی مبارزه می کند از این به انحراف کشیده شدنها  وتفرقه اندازی های عوامل جمهوری اسلامی درامان نمانده است!

"آوای تبعید" شماره 40 منتشر شد

اسد سیف 

«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

40-مین شماره «آوای تبعید» مجموعه‌ای‌ست در ادبیات و فرهنگ کوئیر.