Aug 17, 2023

تریبون درگی سینین سگیزینجی نومره سی یاییلدی

تریبون 8 


کریدور زنگزور، و حساب آمریکا و اسرائیل

فیکرت آکیرف - ترجمه: علی قره جه لو 

اظهارات رئیس جمهور اردوغان به هنگام بازگشت از باکو، در مورد کریدور زنگزور، بحث های گسترده تری را در روابط ایران و ترکیه، که شامل ایالات متحده و اسرائیل می شود، دوباره برانگیخت. اردوغان گفت:
"کریدور زنگزور مشکلی در رابطه با ایران است.  اینکه ایران در اینجا چنین رفتاری دارد، هم آذربایجان و هم ما را متاثر می کند.  در واقع باید آنها را هم متاثر کند.  امیدوارم به زودی بر این مشکل غلبه کنیم.  اگر رویکرد مثبتی به این موضوع داشتند، امروز ترکیه، آذربایجان و ایران، هم از طریق جاده و هم از طریق ریلی با یکدیگر ادغام می‌شدند و شاید "خط پکن- لندن" هم باز می شد."

جنگ راه کار جدیدی برای گسترش پیمان نظامی ناتو

محمدحسین یحیایی 


ماه ها است جنگ بین دو کشور همسایه، با فرهنگ مشترک و نزدیکی های فراوان همچنان ادامه دارد و در افق و آینده نزدیک پایانی برای آن مشاهده نمی شود، از یک سو اوکراین با سلاح های مدرن پیمان نظامی ناتو و کشور های همسوی دیگر آن مجهز می شود و از « زلنسکی » قهرمان ساخته و تقدیر می کنند ، و حتی پا فراتر گذاشته فدراسیون روسیه را در گرداب جنگ گرفتار نشان می دهند و از سوی دیگر به تحریک روسیه با گسترش ناتو به مرز های آن با سلاح های پیشرفته تهاجمی ادامه می دهند. در این جنگ ویرانگر تاکنون هزاران نفر از هر دو سو کشته شدند و میلیون ها اوکراینی در درون و یا برون کشور آواره و سرگردان گشتند ،