Jun 24, 2024

برد و باخت پزشکیان نه به اعتبار آذربایجان خواهد افزود و نه خواهد کاست!

محمد آزادگر 

آقای علیرضا اردبیلی،نوشته ی آشفته وپرتناقضی را دررابطه با انتخابات ریاست جمهوری قلمی کرده است. وی آنچنان ازنوشته خود ذوق زده شده که صوتی اش را هم تدارک دیده است!

ازهمان عنوان نوشته، تناقض هویداست: " پزشکیان قادر به تغییر مهمی در کشور نخواهد بود، اما انتخابات بی‌ معنی نیست." برخلاف نظراردبیلی، انتخابات در جمهوری اسلامی به دلایل بسیاری بی معنا است.

مسعود پزشکیان هوشمندانه ترین دام نظام برای مردم ایران و مشخصاً برای آذربایجان

م. بابایی 

مسعود پزشکیان هوشمندانه ترین دامی است که نظام برای مردم ایران و مشخصاً برای آذربایجان پهن کرده است. حقیقتاً باید هوش سیاسی نظام را تحسین کرد. در انتخاباتی که عصاره آن زاکانی است بسیار بسیار بعید است اجازه بدهند پزشکیان حتی با آرائی نظیر دوم خرداد 76 هم رئیسجمهور رژیم بشود.