Feb 2, 2013

تکذیب

در تاریخ 1 فوریه (13 بهمن) خبری درباره برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری به تاریخ 16 فوریه در لندن در چند سایت اینترنتی منتشر شده و در آن از جمله از انجمن قلم آذربایجان (ایران در تبعید) به عنوان یکی از برگزار کنندگان آن نام برده می‌شود. بدینوسیله اعلام می‌داریم که انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید در برگزاری مراسم نامبرده هیچ نقشی ندارد.

رئیس انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید
صدیقه عدالتی

No comments: