Feb 18, 2013

زبان مادری

روز جهانی زبان مادری

د. لطیف

ای زبان ترکی ای فر و شکوه جاودان ‏
با تو شیرین میشود کامم گشایم چون زبان ‏

طبع تو شیرین تر از شکر خوش آید چون بکام ‏
خوشتر از طبع ات ندیدم انگبین روح و جان ‏


با تو خوش باشد همی تاریخ و هم آیین ما ‏
ای تو میراث نیاکان ثروتی لعلی گران

جان بگیرد هر نفس در کالبد با روح تو
چون نسیم صبحگاهان نشئتی بر خان و مان

می درخشی چون شفق از ماورای عصرها
لوح تاریخ کهن داری و آثاری چه سان

در تو میباشد که پیدا چون تمدن های دور ‏
تابش خورشید تابانی همی از خاوران

ترکی ای روح و روان شیرین زبان مادری
بر زبان آرم چو نامت شهد میگردد بیان

سر کشد با نام تو مفهوم و معنا تا فلک ‏
همچو خورشید دمانی در مدار کهکشان

ژرفتر از تو کجا یابم جهان حکمتی ‏
درک مفهومی که گسترده در اعماق زمان ‏

یادگاری از هزاران سال هستی و کهن
چون گشائی رمز حکمت سحر ‏‎ ‎میگردد جهان ‏

خوش زبان قهرمانان تحفه ای بر این دیار
از کور اوغلو تا نبی و هاجر و ستارخان

جان حکمت روح معنا گشته ای چون سالها ‏
لعل دریای هنر باشی چو اسرار نهان ‏

مظهر دانش و زیبائی و سحری در کلام ‏
با تو زیبائی گشاید چهره چون صبح دمان ‏

ملک تست تبریز و تهران تا فراسو‎ ‎های دور ‏
مهد تاریخ و تمدن قلب آذربایجان

ریشه در اعماق تاریخت نهادی چون سهند ‏
شد فراتر از سومرها گلگمیش ات داستان ‏

خوش ترنم داری از عشق و محبت در موغام ‏
از هزاران نسل‌ها آید که نامت در میان

یادگاری از نیاکان مهد فرهنگ و ادب ‏
با تو روح زندگی چهره نماید جاودان

روح معنا ذوق جان داری و هم آزاده گی ‏
تابناکی چون شفق آغوش گرمی مهربان

با تو چون معنای هستی جان بگیرد زندگی ‏
تحفه عشقی ز خلقت از زبان مادران

لب گشاید چون به آوای کلامت موسیقی
لعل یاقوت و غزل چون کوهها گردد روان

قدر ترکی را بداریم پاس ما چون گوهری ‏
ثروتی باشد که فرهنگ غنی و بیکران.‏
‏14.02.2013‏

No comments: