Nov 1, 2015

خاطیره‌لی شکیل: «زینب پاشا» و یولداشلاری

مجید رضازاد عمو زین‌الدینی

ایضاح:
عکس زینب پاشا و برخی از یاران وی یعنی” یوز باشی خاور و نایب کلثوم ” حدودا از اوایل دهه ی ۱۳۸۰ شمسی توسط “سازمان اسناد و کتابخانه ملی – مدیریت شمال غرب ( تبریز) ” در اختیار محققان قرار گرفت . در سال ۱۳۸۲ محقق گرانقدر آقای رحیم رئیس نیا در مقاله ای که در ” ماهنامه کلک ، دوره جدید، شماره۲۱، تهران، مهر و آبان ۱۳۸۲” در مورد زینب پاشا نوشت، از تصویر زینب پاشا نیز در مقاله مذکور استفاده نمود. روانشاد استاد
عبدالحسین ناهیدی آذر که در مورد زینب پاشا این قهرمان نامدار تاریخ آذربایجان ، از اشخاص بسیار مطلع بشمار می رفت، در سال ۱۳۸۴ از این عکس بر روی یکی از جلدهای کتاب خود تحت عنوان ” سه مبارز مشروطه” همراه با دو مبارز دیگر آذربایجان یعنی ” امیر حشمت نیساری” و “نوراله خان یکانی” که توسط انتشارات اختر تبریز به چاپ رسیده بود، استفاده کرد. در همان سالها به درخواست و سفارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی و براساس همین عکس، مجسمه ای از زینب پاشا توسط هنرمند معروف ” آقای احد حسینی” ساخته شد و در موزه ” خانه مشروطه تبریز” جهت بازدید عموم قرار داده شد. نگارنده این سطور (مجید عموزین الدینی ) نیز در کتاب ” زینب پاشا” که در سال ۱۳۸۸ شمسی توسط انتشارات اختر تبریز منتشر گردید، از این تصویر بر روی جلد کتاب خود استفاده نمودم. در سالهای اخیر در سایت ” دنیای زنان در عصر قاجار” وابسته به دانشگاه هاروارد ، نمونه ای دیگر از این عکس با عنوان ” چهار زن” منتشر گردید، نامگذاری این عکس به این عنوان یعنی ” چهار زن” به این علت بود که کارشناسان سایت مذکور نتوانسته بودند صاحبان این عکس ها را بدرستی مورد شناسایی قرار دهند، اما بعدها دست اندرکاران سایت مذکور جبران این مسئله را نموده و در ذیل عکس و در یک” یادداشت ” ، توضیحاتی در مورد انتساب این عکس به “زینب پاشا و برخی از یاران” وی آوردند. در مورد این عکس همچنین بنگرید: ” فصلنامه گنجینه اسناد، ویژه نامه یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، شماره ۶۲، سال ۱۶، تابستان ۱۳۸۵، ص۱۰۱، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران”.
لازم به ذکر است که این عکس از آرشیو “سازمان اسناد و کتابخانه ملی – مدیریت شمال غرب ( تبریز) ” می باشد. با تشکر از استاد حسن اسودی کارشناس سازمان مذکور در تبریز که این عکس را سالها پیش در اختیار نگارنده این سطور قرار دادند.
با احترام: مجید رضازاد عمو زین‌الدینی

http://ishiq.net/?p=13521

No comments: