Mar 23, 2015

نیش بابک نه از ره کین است؛ اقتضای طبیعتش اینست

احمد رحیمی

برخی از کسانیکه برنامه مداهنه آقایان فرج سرکوهی و بابک امیرخسروی را در بی بی سی فارسی دیده و شنیده اند حیرت کرده اند که چگونه ممکن است یک شیرازی از حقوق یک تبریزی دفاع بکند ولی خود تبریزی با سماجت از این حقوق امتناع بکند. درست است که این امر تعجب برانگیز است ولی آیا میتوان آنرا توضیح داد؟ شاید.

متن کامل را اینجا بخوانید


No comments: