Mar 7, 2017

زت زیاد

زیبا کرباسی
انگشتانه ی قرص آهنی ی
رقصنده ی
سالار
زن هم نیستی
میان بهبهه ی
رامدارامدارام
آن چکاچک
جنگی ی تگرگ

به دایره دست می برم
از دایره دست می کشم
اگر حق انتخاب تو باشی
فرق گزینه ها می شوم
شککا
شکک
زبان مرزهای شگفت سخت
آن که زیاد می کند زن است
زیاده زن
زاینده زن است
آینده زن است
برآینده زن است
من عاشق آن زیاده گفتن توام آهو
زت زیاد
عزت زیاد
زیاده قربان
زیاده تصدق
زیاده مخلص
زیاده مرهمت
شکرزیاد
هههههههههههههه
ای اهل اتحاد پیوند جمع
دور دور دور از منها
نقص نقصان کسر
منبع: اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=78730

No comments: