Jan 20, 2017

نسخه ای در پنج نوبت - خاص نسخه پیچ ها

زیبا کرباسی

تو را به دست مرگ سپردم
تا زندگی بزایدت
با درد مرگ

۱
چرا وقتی می روی
صورتت را نمی بری

۲
از سینما والت دیسنی را می پسندم
چرا که حقوق حیوان و انسان را به طور طبیعی
برابر رعایت می کند٣
چرا که تماشاگر پروپاقرص ابرها بوده ام
شکل راه رفتم را از ابر آموخته ام
حتی شکل رفتم را

۴
در ازل مهربانی ست
در ابد مهربانی
لبخند بزن خیلی عزیز است
دری در کار نیست

۵
اگر رفته ای
پس این موج ها
از آینه
چه می خواهند


به نقل از : اخبار روز

No comments: