Apr 27, 2016

حقایق تاریخی در روابط ترک - ارمنی

ترجمه:  علی قره جه لو


روابط  ترک ها با ارمنی ها  با ورود "چاغری بیگ" به سرزمین آناتولی در سال 1026 آغاز گردید.  زمانی که سلجوقی ها بیزانس را شکست داده و حاکمیت خود بر آناتولی را برقرار می کنند.  ارمنی ها موجودیت خود را بشکل "شاهزاده نشین" های وابسته به بیزانس ادامه می دادند.  بعد از برقراری حاکمیت ترک ها بر این سرزمین، ارمنی ها نیز تحت حاکمیت ترک ها در می آیند. 

تاریخ نویسان ارمنی قرون وسطی در مورد امپراتوری بیزانس و صلیبیون مدام زبان هجو بکار برده اند، ولی از حکمداران ترک با تحسین و تمجید یاد کرده اند........ 
بوتون مقاله نی بورادا اوخویون

No comments: