Mar 15, 2024

به یاد هدایت سلطانزاده

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید  


یکسال پیش در چنین روزی دوست و همراه مبارز، اندیشمند و ادیب بسیار گرانقدر ما هدایت سلطانزاده بعد از سال ها بیماری سنگین درگذشت. هدایت سلطانزاده به همراه نویسنده و اندیشه ورز بزرگ ما رضا براهنی و دیگران انجمن ما را بنیان گزارد. هدایت آثار زیادی در زمینه اندیشه چپ، مسائل ملی و نیز ادبی 
دارد. مبارزین آذربایجان و نیز مبارزین حقوق ملی در تمام ایران از وی بسیار آموخته اند. یاد این دوست نازنین و گرانقدر همواره با ما خواهد بود!

No comments: