Jan 3, 2021

دربارۀ تولّدِ عیسای ناصری معروف به مسیح

دکتر ضیاء صدرالاشرافی

 سالِ نو(2021) مسیحی رابهمۀ هموطنانِ مسیحی وهمۀ مسیحیان، و تمام  کسانی که آغازسالِ نویِ مسیحی را، جهتِ شادی وبخصوص کمک   بدیگران بهانه قرارداده وجشن می گیرند، تبریک می گویم.
 
درنقدِعلمیِ سال، ماه وروزِتقویم مسیحی، به دومنبع اصلی برمیخوریم:

 اول: میراثِ رومی- میترائی، و دوم: ارثیۀ توراتی(عَهدِ قدیم)، با آیات و روایاتِ انجیلی:(عَهدِ جدید). این دومنبع  باهم، هم به رفعِ بعضی اِبهام هایِ علمی، کمک می کنند و، هم درطرحِ سئوالات جدید، ما را یاری میرسانند، ازجمله این که: درآنچه به سالِ میلادی (درنسبت به میلادِعیسی مسیح) مشهوراست، چرامَبدَءِ آن، روزِمیلادِ عیسی مسیح، یعنی: (عصرِ٢٤ دسامبر : کریسمس یا نوئل) نیست؟! راستی این چه نوع سالِ میلادی است، که درآن، میلادی، صورت نگرفته است ! 

                                                                                                

نام درست ومنطقی آن، (تقویم یا آغازِسالِ مسیحی) میباشد، یا اسم بی مسمایِ سالِ میلادی (درمقابل سال شماری هجری).                                                                                                  

توجیهِ مذهبیِ میلاد، برای دستگاهِ (پُر راز ورَمز، وپُرتعبیروتفسیرِ) کلیسا  اینست که دردین یهود، تولدِ دینی (ومعنویِ) هرپسرِیهودی: با مراسم ختنۀ او، درروزِهشتمِ تولدِ جسمی اش، معنی پیدا میکند. بنا براین درواقع روزِ تولدِ واقعیِ هرفرزندِ پسرِیهودی، روزِهشتم تولدِ اواست، که آن روز، هم روزِنامگذاریِ (دینی)، و هم روزِختنه سورانِ وی، ونیز اجازۀ ورودِ بعدیِ او، بجامعۀ مرد سالار، ونسبتاً بستۀ دینی- تباریِ یهودیّت است.                                                                                            

اما چرا کلیسایِ کاتولیک وبطورِکلی مسیحیّت، ازبیانِ صریح، وپیروی از آن، تاکنون، سر بازمی زند؟                                                                                                                                                                                                  

جستجو برای یافتن جواب هائی مُستدَل و، با بیطرفیِ علمی، برایِ کشفِ حقیقت، براین نوع سئوال ها، انگیزۀ نوشتن این مقاله است که شاید علاوه بررفعِ بعضی ابهام هایِ تاریخی، ما را درشناختنِ خودِ ساختارتشکیلات دینی، وعملکردِ آن بطورکلی، وازجمله دراین مورد، یاری برساند.                                         

 

   بعقیدۀ کلیسایِ ارمنی، تولدِعیسی (مسیح بعدی) وغسلِ تعمیدِ او، بوسیلۀ یحیی درششم ژانویه است. بنظرکلیسای اُرتدکس(روسیه واُکراین ویونان) درهفتم ژانویه میباشد. روزِغسلِ تعمید داده شدنِ عیسی مسیح، بوسیلۀ یحیایِ تعمید دهنده، دررودِاُردُن نیز، دربین فرقه هایِ مسیحی، اختلاف وجوددارد     

 روزهایِ:(٧و٨ و٩ و١٣و١٩) ژانویه را قلمداد کرده اند. لذاهیچیک از این روزهایِ (تولدِ مسیح وغسل تعمیداو)، نه تنها پرتوی، برایِ توجیه اولِ ژانویه، بعنوانِ آغازِسالِ تقویم میلادی(مسیحی:کاتولیک وپروتستان) نمی اندازند، بلکه ابهام ها وشک وتردید هائی نیز، تولید می کنند.                                                                                                        

 

اساسِ تقویم مسیحیِ کاتولیکِ کنونی ( پاپ گریگوری: ١٥٨٢میلادی ) که عملاً امروزه بتاریخِ مبدءِ تمام تقویم ها، وکلِ تاریخِ بشریت،مبدلش کرده اند  برتقویم رومی، با اصلاحِ عصرِرونقِ ژولیوس سزار( ٤٥ ق.م) استوار میباشد، که آن تقویم درنسبت به ژولیوس سزار، بنامِ تقویمِ ژولیان مشهور است. نامِ ماهِ جولای (ژوئیّه) یادآورِ ِژولیوس(سزار) است، ماهِ اُگوست: (اوت) هم، نام نوۀ برادر، پسرخوانده وجانشینِ لایقِ او، امپراتوراُگوست را با خود دارد، که بنا به روایتِ رسمی، عیسی، که بعدها بقول متّی( بابِ بیست وهفت،آیۀ: ٢٣) مشهوربه مسیح گردید،دربیست وهفتمین(یابیست وهشتمین) سالِ سلطنتِ اُگوست(٢٧ ق.م تا ١٤میلادی) متولدشده است که او رادرانجیل (اوغُسطُس قیصر)نامیده اند:(انجیل لوقا، بابِ دوم، آیۀ:١)، که معاصرِفرهادِ چهارم، پسرِاُرُداَشکِ سیزدهم اشکانی می باشد (آمارگیریِ ثروتِ اغنیا و صورت برداری ازثروتِ اشخاص، برایِ تعیینِ میزانِ مالیات، هفت سال بعد ازمیلاد بوده است، که درانجیلِ لوقا- باب دوم، آیه های ١تا ٥-، بخطا، به سرشماریِ نفوس تعبیرشده است!). "مسیح" درتعبیرِتوراتی وانجیلی اش، یعنی روغن مالیده و"مَسح" گردیده، وتلویحاً تقدیس شده وتَقَدُس یافته میباشد: (تورات: سِفرِلاویان، بابِ هشتم، آیه های :١١تا ١٣) و(عهدِ جدید، رسالۀ پولس به عِبرانیان، بابِ اول، آیۀ یا شمارۀ :١٠).                                       

   بعلت آنکه تقویم اولیۀ رومی، ده ماه داشت، درتقویم مسیحی کنونی نیز همانندِ تقویم ژولیان، نام چهارماه، نا منطبق با اسم آن ماه ها است.                          

سپتامبر( بمعنی هفتم درزبانهایِ شاخۀ لاتین ) که نام ماهِ نهم است. ١-   

 اکتبر( بمعنی هشتم ) که نام ماهِ دهم میباشد.    ٢-                            

نوامبر ( بمعنی نهم ) که نام ماهِ یازدهم است.                                 

دسامبر( بمعنی دهم ) که نام ماهِ دوازدهم میباشد. ٤-                        

 

این خطا وچشم پوشیِ آگاهانه بآن، جهتِ مقابله نکردن باعادات اجتماعی، میراثِ یک سُنتِ نادرستِ رومی، درمسیحیّت وتقویم کنونیِ آن است. دوماهِ ژانویه وفوریه رادراصلاح تقویم درروم، به اول(قبل ازماه مارس)  ویا به آخرآن( یعنی دربعدازماه دسامبر) اضافه کردند. قراردادن مبدأ آغازِ سال، بجایِ اولِ ماهِ مارس، دراولِ ماهِ ژانویه، باعث این جابجائی وعدم تطبیقِ نام آن چهارماه، با محل وترتیبِ آن، درشمارشِ سالِ دوازده ماهۀ رومی- مسیحیِ کنونی شده است. درموردِ ماه و روزِتولدِعیسی مسیح هم، نظیرچنین آشفتگی، قابل ملاحظه است: باتوجه به نوشتۀ (انجیل لوقا، بابِ اول، شماره یا آیۀ: ٢٦ تا ٣٦) که درزیر، بهترتیب نقل میشود: (همۀ آکولادها: { }، افزودۀ من است برای راحت تر خوانده شدن متن ):                                

 

ودرماه ششم جبرآئیلِ فرشته، ازجانب خدا{یِ پدر}به بَلَدِ{شهر}ی ازجلیل، که ناصره نام داشت{این شهر، درقرنِ اولِ میلادی وجود نداشت: کری وُلف، کتاب مفهوم انجیل ها، ترجمۀ محمدقاضی،چاپ دوم انتشاراتِ فرهنگ: ١٠، صفحه٤١*لینک دانلوداین کتاب درصفحۀ٦ است} فرستاده شد(همان، آیۀ: ٢٦). نزدِ باکرۀ نامزدِ مردی مُسمّی به:{بنام} یوسف، از خاندان داوود، و نام آن باکره مریم بود (همان، آیۀ: ٢٧). پس فرشته، نزد او{مریم} داخل شده گفت: سلام برتو، ای نعمت- رسیده (همان، آیۀ: ٢٨). خداوندباتواست وتودرمیانِ زنان، مبارک هستی(همان، آیۀ: ٢٩). چون {مریم}او{جبرئیل} را دید مضطرب شده، متفکرشد که این چه نوع تحیّت است (همان، آیۀ: ٣٠). فرشته بدو گفت ای مریم ترسان مَباش، زیراکه نزدِ خدا نعمت یافته ای (همان، آیۀ:٣١). واینک حامله شده وپسری خواهی زائید و اوراعیسی خواهی نامید(همان، آیۀ: ٣٢). او{مردی}بزرگ خواهدبود وبه پسریِ حضرتِ اعلی، مُسَمّی{نامیده می}شود وخداوندِ خدا، تختِ پدرش{؟} داوود را بدوعطا خواهد فرمود(همان، آیۀ: ٣٣). و او برخاندانِ یعقوب تا به اَبَد پادشاهی خواهدکرد وسلطنت اورا نهایت نخواهد بود(همان، آیۀ: ٣٤). مریم به فرشته گفت این چگونه میشودوحال آنکه مردی رانشناخته ام (همان، آیۀ: ٣٥). فرشته درجوابِ وی گفت: روح القُدُس برتوخواهدآمد و قوّتِ حضرتِ اعلی{خدایِ پدر}برتوسایه خواهدافکند،ازآنجهت، آن مولودِ مقدّس، پسرِخدا{ی پدر}خوانده خواهد شد(همان، آیۀ: ٣٦).                                    

{سئوال: مریم ازروح القدس حامله میشود! پسرش چرا فرزند خدای پدریا حضرت اعلی ونیز از احفادِ داوود خوانده و قلمداد شده ومیشود معلوم نیست ؟! اما دراین سناریویِ باروری مریم وتولد عیسی از روح القدس، این نکته نهفته استکه خواستند خدایِ پدررا بی نیازازداشتنِ زن وآمیزش ولو یکباربا زن وگناه، جلوه دهند: ازنظرِمسیحیت، زن(حوا ودخترانش!) مظهرِفریب آدم وپسرانش، به گناه است. بهمین سبب کشیشان وپاپ ها ازدواج نمی کنند تا آلوده به گناه نگردند!}                                                                 

درزبوزِ داوود: (مزموردوم آیۀ:۲ / مزموردوم آیۀ:۹ ) داوود، خود را مسیحِ خدا (یَهُوَه صَبایوت):{جنگجو} مینامد، وموعود یا مَشیۀ یهود بنا به اعتقادِ یهودیان ازفرزندانِ داوود خواهد بود، هم ازاین رونویسندگان انجیل (متی) ومسیحیان، مدعی هستند که عیسی فرزند داوود ازطریق یوسف شوهرآیندۀ مریم بوده وهمان مَشیه یا مَسیح موعود است. یوسف نجارنامزد مریم که بعداز حاملگی مریم ازروح القدس، خوابنما شده وبعد شوهر مریم میشود را درانجیل ازتبارداوود قلمداد کرده اند(لوقا، باب سوم آیه ۲٣) که بازمنطقاً به عیسی ربطی ندارد. عیسی ازتبارِپدری، به تصریح انجیل لوقا، منطقاً پسرِ روحُ القُدُس است، ، بنابراین: نه از طریقِ(یوسف نجار) به داوود، ونه ازهیچ کس دیگرازجمله (روح القدس) به خدای پدرمیرسد. اما ایمان دینی ازجمله در مسیحیت، با منطق وعقل، کاری ندارد.                                                                                

 

صرفنظرازاینکه بقولِ اِرنِست رُنان درکتابِ زندگی مسیح وتحقیقاتِ بعدی ، تاریخِ تألیفِ انجیلهای چهارگانه بین سال هایِ(٣٧) تا (٦٨) و (٨٠) و حتی (١٢٠) و( ١٥٠ ) میلادی است! وگاه بعضی شکاکانِ علم گرا، تالیف انجیل ها را، قرن دوم وحتی چهارم میلادی مربوط دانسته اند:                                                                                                        

کری وُلف، کتابِ مفهوم انجیل ها، صفحه: ٦٢ و ١٠٤.

https://m.ooyta.com/oy_content/7/0119/230119071622-668m_00901.pdf

روایتِ قرآن درسورۀ (٣): آلِ عمران: (آیۀ: ٤٤ تا ٤٧) وبخصوص سورۀ (١٩) مریم: (آیۀ: ١٦ تا ٣٤)، الهام وتحریفِ آگاهانۀ روایتِ انجیلِ لوقا است، البته تحریفِ عمدی، درکادرِصفات ومُشخصاتِ خدا وتوحید اسلام، یعنی سورۀ توحید یا سورۀ اخلاص ( ١١٢ ): ( آیۀ:١تا ٤ ) صورت گرفته است چرا که درواقع، این سوره، بیانگرِشناسنامۀ خدا وتوحید اسلام است:                       

بگواوخدای یگانه است!{یعنی دو،سه ویاچندگانه نیست}خدائی است بی نیاز {ازهمه چیز(وازجمله داشتنِ زن وفرزند)!}هرگز{کسی اورا}نه زاده و {کسی ازاو}زائیده نشد!ودریگانگی کسی همتایِ او نمیباشد{شریکی ندارد}                                                                      

اما درضمن، قرآن درسورۀ (٤) نساء: (آیۀ: ١٧٠ تا ١٧٢) وسورۀ (٣) آل عمران: (آیۀ: ٤٥) دراشاره به کلمه، دررابطه با مسیح، و روح خدائی داشتنِ او، مثل آدم وفرزندانش سورۀ (١٥) الحُجَر:( آیۀ: ٢٩) وسورۀ ( ٣٨) ص والقرآن: ( آیۀ: ٧٢ ) ونیزدرسورۀ (١٩) مریم: (آیه هایِ ٣٥ و ٣٦) الهام گرفته شده وهمسوبا انجیل متی(باب چهارم، آیۀ: ٤) وبخصوص انجیل یوحنا (باب اول، آیۀ: ١ تا ٤) است، البته با نفیِ کامل و صریحِ تثلیث والوهیت مسیح، وتلقیِ اوهمچون بنده ونیزپیامبریعنی فرستادۀ خدایِ اسلام: که (بی پدروبی مادر، وبی پسروبی همسرِ) است، و نه آنچنانکه مسیحیان باورکرده وایمان دارند: پسریگانۀ خدایِ پدر، که البته ازروح القُدُس متولد شده، و در رابطه با داوود وابراهیم، ازطریق شوهرآیندۀ مادرش، یعنی یوسف نجار قرارداده شده است(تا عیسی را همچون موعود یا مشیۀ یهود جلوه گرسازندوجابزنند). البته بنوشتۀ انجیل لوقا، بابِ سوم، شمارۀ٢٣ عیسی …بگمانِ مردم، پسریوسف{نجار}بود، از(شمارۀ٢٤ تا آخر٣٨)، لوقا نسبِ یوسف نجار را به داوود ویعقوب(اسرائیل) واسحاق وابراهیم وسام ونوح وشِیث وآدم ودرآخربه پسرخدا میرساند!                                                      

 

نکتۀ  کلیدی دیگردراین بِکر- زائیِ مریم است. درروایتِ انجیلِ لوقا، حامله شدن مریم درماهِ ششم است. انجیلِ لوقا، همچون(اَعمالِ رسولان) که اثرِ دیگرِلوقا میباشد، اولین ومنظم ترین انجیل ها درموردِ زندگیِ مسیح است، اما لوقا، مشخص نکرده است که حامله شدن مریم درماهِ ششمِ کدام سال- شماری وتقویم اتفاق افتاده است. بنابراین دواحتمال، میتواند مطرح شود:   

اول- ماهِ ششمِ تقویمِ عِبری: با آنکه مبدأ تقویمِ عِبری درششمین روزِخلقت، و ازآفرینشِ آدم که بصورتِ خدایِ تورات( یهوه) آفریده شده است: (سفرِ پیدایش، بابِ اول، آیه هایِ ٢٧ و ٢٨) درست درروزهفتم اکتبرِ: ( ١٥مهر ماهِ ) سالِ (٣٧٦١) قبل ازمیلاد قلمدادشده است!، اما عالیجناب آرشُوِک اوشر( زیرنویسِ یک، ص: 22) باجمع کردن عُمرِ پیغمبران ( ازآدم در ششمین روزِخلقت، تا تولدِ عیسی مسیح )، درتورات، انجیلِ متی ولوقا و روایات معتبر دینی، این رقم را در( ٦٠٠٤ ) پیش ازمیلاد، روزِسی ویکم اکتبر(هشتم آبان)، ودرست سرِساعت نُه صبح، تعیین فرموده، اما معلوم نکرده است: ساعت نُه صبح بوقت کجا؟!                                                                                                                      

آغازِسالِ تقویمِ (شمسی- قمری)عِبری با تغییراتِ اندک، دراوائلِ پائیز است، مثلاً آغازسالِ (٥٧٧١) عِبری، با نُهمِ سپتامبرِسالِ (٢٠١٠) میلادی مُصادف بود وامسال (٥٧٨٢ عبری برابراست با٢٠٢١ میلادی) است. و خلقت عالم وآدم درشش روزواستراحتِ خداوند خدا(یَهوَه) درروزِهفتم، بنا به تقویم عبری در( ٣٧٦١ ) پیش ازمیلاد مسیح بوده است:                                

( ٣٧٦١ = ٢٠٢١- ٥٧٨٢ )، لذا باکره- آبستن شدنِ  مریم (بقولِ انجیلِ متی ، بابِ اول، آیۀ: ٢٣)، درماهِ ششم عبری ( بنام ماه آدار یا آذار)، با ماه مارس : ( اسفند- فروردین ) مصادف است، و تولدِ مسیح بعداز نُه ماه، دراوائلِ(ونه اواخر) ماهِ دسامبرخواهد بود. اما علاوه براختلافِ قابل توجه شانزده روزه، چون تقویم عبری، درقرنِ چهارم میلادی، توسط (هفتاد و یک تن) داوران بنام سان هِدرین: تنظیم شده است كه درحدودِ سالِ ٤١١٠ عِبری(٣٤٩ میلادی)، دانشمند دینی بزرگي به نام «هيلل دوم» به شكلِ امروزی آن تنظيم كرد( زیرنویسِ دو، ص: 22).                                                                                      

  بنابراین، ماهِ ششمِ موردِ نظرِانجیل لوقا، منطقاً نمیتواند تقوم عبری فوق الذکرباشد، زیرا بنا به مشهور، درزمان تألیف انجیل لوقا( ٣٧ تا ٤١ میلادی) بوده که درآن زمان، تقویم عبری، هنوز وجود نداشت!                                                                             

 

دوم- ماه ششم تقویم رومی: اگرروایتِ انجیلِ لوقا درحامله شدنِ مریم در ماهِ ششم تقویم رایجِ رومی( ژولیان) باشد، دراینصورت، حامله شدنِ مریم بنابه وعدۀ جبرائیل، ازروح القدس: درماهِ ژوئن(جون) خواهد بود، وزایمان طبیعی اش بعد از نُه ماه، به گفتۀ انجیل لوقا با ماهِ مارس مصادف میشود! 

به تعبیرِنحله ای ازمسیحیان، روح القدس، همان میکائیل(سَن میشل) است، ونه جبرائیل(که وعدۀآمدن روح القدس را به مریم میدهد)، زیرا میکائیل به تعبیرمسیحیان، رئیس یا فرمانده ملائکه خدای شان است هرچند کاتولیکها، روح القدس را بسببِ نداشتنِ جسم، میکائیل (که دارای جسم است) نمیدانند. درقارۀ امریکا، تولدِ مسیح را بعضی مُصادف با پنجمِ ماهِ ژوئن(پانزدهم خرداد) قلمداد میکنند. بنظرمیرسد میتوان به روشِ معمولِ ادیان: (تعبیرو تفسیر)، ازانجیلِ لوقا،(بابِ دوم، آیۀ: ٨) باصطلاح چنین اتخاذِ سند کرد که:                                                                            

 ودرآن نواحی، شبانان درصحرا بسرمیبردند ودرشب، پاسبانی گله های خویش میکردند. (چنین اوضاعی با ژوئن مناسبترازماهِ دسامبراست). در مجسمه ها وتصاویری هم که همراهی حیوانات وبچه های آنها در کلیساها، بمناسبتِ روزِتولدِعیسی مسیح ارائه میشود طبعاً به بعدازبهار(موقع زایش بره ها وگوساله ها ) مربوط تواند بود ونه به آخرپائیز واول زمستان:                 

درانجیل لوقا، ( باب دوم، آیه های ٧ و٦ ) درشرحِ مسافرتِ یوسف ومریم ازشهرِناصره، به یهودیه وشهرِبیتِ لحم، چنین آمده است:  وقتی که ایشان {یوسف ومریم}درآنجا{شهربیتِ لحم}بودند،هنگامِ وضعِ حملِ او{مریم} رسید. پسرِنخستینِ خود را زائید، و اورا در قنداق پیچیده درآخورخوابانید، زیرا که برای ایشان درمنزل{جایِ نزول کردن/ مهمانخانه} جای نبود.     

درضمن، بعیدازچنین کسان، یعنی (مادری بیسواد ونجاری آواره) است که تاریخِ تولدِ فرزندش یا فرزند زنش(ازروح القدس!) را ثبت و ضبط کنند.                                                                             

اما درتعبیرِقرآنی، زایمانِ معجز- آسایِ عیسی بلافاصله بعد ازبارداری، با هرموقع سال، همخوانی پیدامی کند!: سورۀ  ١٩- مریم،( آیۀ: ٢١و٢٢ ). قران درمورد مریم وتولدِ مسیح، سنگ تمام گذاشته، ومعجزاتی که درانجیل ها وجود ندارد مطرح کرده است! آیۀ ٢٤سورۀ مریم را کریستف لوکزنبرگ درکتابِ قرائت سریانی-آرامی ازقرآن، چنین اصلاح کرده است:                                                             

 مفسرانِ مسلمان درتفسیرآیۀ: فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنی قَدْ جَعَلَ رَبُّکِ تَحْتَکِ سَرِیًّا (مریم، آیۀ ٢٤)، عبارات تَحْتِها وتَحتَکِ را به معنای زیرِپایِ مریم و واژه سَرِیًّا را عُمدتاً به معنایِ جویِ آب و برخی به عیسی تفسیرکرده و درنتیجه، این آیه را چنین معنا کرده اند: پس عیسی مادرش را از زیرپای اونِدا داد که: اندوهگین مباش؛ همانا پروردگارتو زیرپایت جویِ آبی پدید آورده است.                                                                                    

ترجمۀ المیزان: پس وی را ازطرف پائین{عیسی تازه متولد شده} ندا داد : غم مخورکه پروردگارت جلوی {پای} تو نهری جاری ساخت.

 دراصل سریانی، اوّلی به معنای هنگام زایمان، و دوّمی به حلال زاده معنا میدهد. ازنظرکریستف لوکزنبرگ، این آیه را باید چنین معنا کرد: پس، هنگام زایمان او[فرشته] مریم را ندا داد که: غم مدار، پروردگارت زایمانِ تورا حلال (مَشروع) دانسته است.                                                                 

بنظرمیرسد تعبیری معقول تر، ومناسبِ حال وروحیۀ مریم است نسبت به تفسیرمفسران مسلمان.                                                                   

 همۀ اینها، تنها با فرضِ تاریخی قلمداد کردنِ واقعۀ تولدِ عیسی مسیح، قابلِ طرح است. اما با معیارهایِ علم تاریخ، دین مسیحیّت همچون دین زردشتی ودین یهودیت، پدیده ای تاریخی است، بی آنکه سندی، بوجودِ تاریخی بودنِ خودِ عیسی مسیح، یا خود زردشت، همانندِ موسی، ابراهیم، نوح وسه فرزندش ( حام و سام و یافَث ) وآدم وحَوّا وفرزندانشان ( قابیل یا قائن، هابیل و شِیث)، وسایرشخصیتها وبعبارت درست تر:عنوانهای اسطوره ای( همانندِ کیومرث ورستم واسفندیار و….) وجود داشته باشد.                                      

نیچه فیلسوف مسیحیّت شناس، درکتابِ ضدِ مسیح (دجّالِ) خود، مسیحیّت کنونی را دربخشِ مهمِ الاهیات(تئولوژی) وآدابِ (ختنه نکردن) و منش خود، به درستی ساخته وپرداختۀ پولس (رسول) می داند همچنانکه دین زردشتی کنونی را آذرفرنبغ، پسرِفرخزادن درزمانِ مأمونِ عباسی- ( ۱۹۸ تا ۲۱۸ ه.ق)-(۸۱۳ تا ۸۳۳ م) یعنی قرن دوم وسوم هجری ازجمع تمام آداب ورسوم واعتقادات عصر ساسانی ساخته است.                                                   

                                                             

***

 

اسناد گواهی میدهند که درتحتِ سلطۀ امپراتوریِ روم، زمانِ ظهورِمسیح وبخصوص، محیطِ پرورشِ مسیحیّت، آئین میترا درکنارِمیتولوژیِ رومی - یونانی، ودریک  تسامحِ دینی، رواج داشته، وهمراه با تورات درتثبیتِ روزِ  ( ٢٤ دسامبر) همچون روزِتولدِ عیسی مسیح مؤثرافتاده است. میترا در روم، چون تَجَسُدِ ایزدمهر(درروم خورشید) درنظرگرفته می شد که هم اسم است، با: مهرِدرکتابِ (مِهریَشتِ) زردشتی، ومیترایِ کتابِ ریگ ودا-ی ودائیسم، و ایزدِ میترایِ(هیتّی ها،اردشیردوم وسوم هخامنشی)،آنتیوخوس اول سلوکی ومهردادهای دورۀ اشکانی وآخرازهمه (اردشیردوم ساسانی:سنگ نگارۀ بیستون احتمالاًتصویرمیترا: باهاله ای ازنوربه دورِسَر، که برروی نیلوفری ایستاده است). ازنظرِلغوی، این (میترا) ها باهم هم ریشه اند، اما این میتراها، که همگی ایزد بودند ونه انسان، به احتمال قوی(بدلیل اختلاف زمانی، مکانی واجتماعی و فرهنگی) هریک محتواومشخصاتِ کاملاً مختلفی دارابودند. آنچه به موضوعِ بحث مربوط است آئین ودین میتراوایزدِ جسمیّت یافتۀ میترایِ رومی بصورت انسان گاوکُش دراروپا است که تَجَسُد یعنی (جسمیّت مادی یعنی انسانی یافتۀ) یکی ازایزدِان مهر(میترا) است، وبنابراین ، روزِ تولد ومرگ دارد(برخلافِ آن ایزدهایِ هم نام، ولی باصفات مختلف، که روزِتولد ومرگ ندارند).                                                

به تقلیدازمیترا،عیسی مسیح، نیزتجسدِ خدایِ پدر(البته از طریقِ روح القدس و بواسطۀ مریم البته باکره!)، بصورتِ انسان، است(صرفنظر ازاینکه زن حامله دیگرباکره نمی شود، وزنی که میزاید حتماً باکره نیست: اما مؤمنین اورا (مادر باکره) مینامند: شرم آوراستکه زن بودن ورفع بکارت رامترادف آلودگی بگناه درمسیحیت تلقی می کنند: کشیشان وپاپ ها زن نمیگیرند تا آلوده بگناه نشوند!) بنظرمسیحیان، پسرخدا عیسی، با کشته شدنش در صلیب، باعثِ بخشودگیِ گناهِ اولیۀ (حوّا وسپس آدم درخوردن میوۀ ممنوعه یعنی میوۀ معرفت ودانائی دربهشت) میشود(!؟) عیسایِ ناصری، همانندِ میترایِ رومی، مانندِهرانسانی، روزِتولد ومرگ دارد: (سورۀ مریم، آیۀ ٣٣: درود برروزی که زاده شدم وبمیرم وروزیکه زنده وبرانگیخته میشوم). اما خدایِ پدرِمسیحیّت، همانند ایزدِ میترایِ ودائیسم ویا ایزدِ مهرِدین زردشتی کنونی(درمهریَشت)، وایزدِمهرِ(میتر)هخامنشی یا اشکانی وساسانی، روزِ تولد ومرگ ندارند. به این نکتۀ کلیدی، عنایتِ چندانی نشده است. دربین همۀ این ایزدهای (میترا)، تنها در(ریگ ودا) ومهریَشت است که شرح نسبتاً کاملی ازصفات آن دوایزد(میترا) دردست داریم، ازبقیۀ ایزدهای مهر(میترا) تنها اسم آنها را می شناسیم ونه صفات آنها را: مصادره به مطلوب دراین مورد، ازاحتیاط علمی بدوراست: درمورد دوایزدِ میترا یا (مهر) متفاوت وِدائی و زردشتی نگاه کنید به:                                                                      

برگزیدۀ سرودهای ریگ ودا، ترجمه فارسی: سیّد محمدرضا جلالی نائینی، فهرست نام ها، صفحۀ ٤۲۱ که در٥۲ سوره از ١٣٩ سوره گزیدۀ ریگ ودا، نام میترا با رفتارو صفاتش آمده است.                                                  

مهریشت: تصحیح  ابراهیم پورداوود وسپس شاگردش جلیلِ دوستخواه، با سه صفت اصلی:(پاسدارِ:راستی، پیمان، وجنگجوئی) است. میترا دارندۀ دشت های فراخ باهزارگوش وده هزارچشم!مهر،ایزدِ فروغ وروشنائی است ولی خودِ خورشید نیست: همانندِ فرقِ(آتون) و(را = راع) درمصرباستان: درنام توت آخنتون ودراسم رامسِس: را-مویزس:بمعنی مهرداد). زیرا در یَشتها، درکنارِمهریَشت، خورشید یَشت هم هست ومهرقبل ازطلوع وغروب خورشید به حرکت درمیاید (مهریَشت بندهای: ۱۳ و ۹۵)، درانتشارات سهند درپاریس، من مهریشت رانقل ونقدکردم. تنها هفت شماره باسهندهمکاری داشتم.                                                                                          

میترا یا ایزدِ مهر، جسمیّت یافته، بصورتِ انسان (مَرد) که هم او نیزمیترا نام داشت، سه قرن قبل ازعیسی(به تصورذبیح بهروز)، درشبِ یلدا که طولانی ترین شب سال میباشد (بیست ویکم و گاه بیست ودوم دسامبر برابراول دیماه) بنابه روایات دینی، درآغازِفصلِ زمستان،از دل سنگ یا ازمادری باکره(آناهیتا) متولد شده است که ازفردای آن روز، روزوروشنائی شروع به غلبه برشب وتاریکی میکنند، بقولِ اِرنِست رُنان: چنانچه مسیحیّت بایک حادثه غیرمترقبه نابود میشد، میترائیسم دین سراسرجهان بود. اما پس ازغلبۀ مسیحیّت برمیترائیسم، البته بکمکِ امپراتورانِ روم شرقی یعنی بیزانس: (کُنستانتین، تئودیوس، ژوستینی- یَن، و..)، آباء کلیسابامصلحت- دیدِدولتمردان، نخواستند عادت مردم- ازجمله راجع به شب یلدا- را بهم بزنند (همچنانکه پیامبراسلام آدابِ اعراب(نمازو حجّ ...) را، با تغییراتِ جزئی، دراسلام وارد کرد، ولی محتوا وتعبیرشان راعوض نمود)، پیشکسوتانِ مسیحیّت نیز، تولد میترا را از(٢١) دسامبر(اول دیماه) به، بعداز ظهرِ(٢٤) دسامبربرای عیسی تغییردادند تابه اولِ ژانویه یعنی آغازِسال نومسیحی، توجیه توراتی وانجیلی هم بتراشند. بنابه تورات:(سِفرِپیدایش، بابِ هفدهم، آیه های١٠ تا ١٤ و ٢٤ تا ٢٧) ونیز (سِفرِپیدایش، باب بیست ویکم، آیۀ: ٤) و( سِفرِخروج، بابِ چهارم آیه: ٢٥ تا ٢٧)، وانجیلِ لوقا (بابِ اول، دوآیۀ: ٥٩-٦٠ ) و( بابِ دوم، آیۀ: ٢١ )، هرنوزادپسریهودی، درروزِبعدازهفتۀ اول، یعنی روزِهشتم، امربه ختنه شده است، و گرنه بنا به (سِفرِپیدایش، بابِ هفدهم، آیۀ: ١٤): آنکس ازقوم خود{قوم یهود: قوم برگزیدۀ یهوه، خدایِ یهود}، مُنقطع{قطع وبریده} شود، زیرا که عَهدِ مرا شکسته است.             

 

بنابراین، سبب وعلتِ قرارندادنِ بعد ازظهرِروز(٢٤دسامبرهمچون ٢٥ دسامبر) که روزتولدِعیسی مسیح برای مسیحیان است(ظاهراً تاریخِ تولدِ را ازروزِبعدازتولدیعنی از٢٥دسامبرتا اول ژانویه محاسبه کرده اند، امّا آن زمان آغازِ روزرا ازظهرحساب می کردند ونه مثل حالاازنصف شب: بعداز ظهرِروزبیست وچهارم، روزِبیست وپنجم حساب میشد). پس قبول روزِ اول ژانویه، بعنوان آغازِسال نو(مسیحیان)، که روزِهشتم تولد ونامگزاری دینی عیسی همچون کودک یهودی است، که روزِختنه سورانِ او هم میباشد. بگفتۀ یک دوستِ روحانی ودانشمندِ مسیحی (آقای آلَن مای- یار، دولامورانده)   

Alain Maillard de La MORANNDAIS

قبول اول ژانویه، همچون آغازِگاه شماریِ مسیحیان، روزختنه سوران ونام گذاری عیسی همچون فرزند یک  خانوادۀ یهودی است: این سِرِّ کلیسا است!

یعنی هرسال بیش ازیک میلیارد نفر، آنرا جشن میگیرند، ولی جزکشیشانِ مَحرَمِ راز، معدودی ازمسیحیان، از رازِآن خبردارند وهرگزبدلیلی که اشاره خواهد شد، کشیشان به آن اشاره نمی کنند!                                                                                                               

با وجودِآنکه تنها درانجیل لوقا دوبار، به موضوع ختنه، درروزهشتم تولدِ یحیی و خودِ عیسی اشاره شده است:                                                                                                                                                         

اول: ( باب اول، آیۀ: ٥٩-٦٠) دربارۀ ختنۀ یحیی پسرِزکریّا، که همان یحیای تعمید دهنده است که بقولِ(انجیل مَرقُس باب اول آیه ٧): پشم شترپوش وملخ وعسلِ بَری خوربوده است.                                                                                                                                                     

دوم: درموردِ ختنۀ عیسی ( مسیح بعدی ) درروزهشتم تولدش که در( باب دوم، آیۀ ٢١ ) چنین می خوانیم: و چون روزِهشتم، وقتِ ختنۀ طفل رسید، اوراعیسی نام نهادند، چنانکه فرشته{جبرئیل}، قبل ازقرارگرفتن او {عیسی}،{بوسیلۀ روح القدس}دررَحِم{مریم}، او، را{عیسی} نامیده بود.

رسالۀ پولس به فیلِپّیان، باب سوم، ( آیۀ ٥ ) نیزبه ختنه درروزهشتم اشاره می کند: روزهشتم مختون شده وازقبیلۀ اسرائیل، ازسِبطِ (نسل وتبار) بنیامینِ عِبرانی، ازعبرانیان ازجهتِ شریعتِ فریسی{نحله ای ازیهودیان که همانند سامری های کنونی دراسرائیل، به معاد اعتقاد نداشتند}.                          

اما کلیسایِ مسیحی، درموضوع با اهمیتِ ختنه درروزهشتم ازنظرِ تورات  تنها ازرساله های پولس(رسول) پیروی وتبعیّت می کند که صراحتاً با دستورِختنه تورات مخالفت ورزیده است تا مسیحیان را باخته نکردن درروز هشتم، ازیهودیت منقطع ساخته وجداکند، وبه مسیحیت متصل سازد:            

الف: رسالۀ پولس به رومیان، بابِ سوم،

 ( آیۀ ١ ): پس برتریِ یهود چیست و یا ازختنه چه فایده؟   

 

ب: رسالۀ پولس به غلاطیان، بابِ پنجم،

 ( آیۀ ٢ ): پس به آن آزادی، که مسیح ما را آزاد کرد استوارباشید وباز در یوغِ بندگیِ{حاخام ها}گرفتارمَشوید!                                                   

(آیۀ ٣) : اینک من پولس، بشما میگویم که اگرمَختون{ختنه} شوید مسیح برایِ شما، هیچ نفع ندارد.                                                                                                                             

( آیۀ ٦ ): و در{دین} مسیح عیسی، نه ختنه فایده دارد ونه مختونی، بلکه ایمانی که به مَحبّت عمل می کند.                                                                                                         

و( آیۀ: ١١): اما ای برادران، اگرمن تا بحال، به ختنه موعظه می کردم چراجفا میدیدم زیرا که درآنصورت، لغزشِ صلیب برداشته می شد.                  

 

پ- رسالۀ پولس به افَسُسِیان، بابِ دوم

( آیۀ: ١٢ ) لهذا بیاد آورید که شما درزمانِ سَلف، ای امّت هایِ درجسم، که آنانیکه به اهلِ ختنه نامیده میشوند امّا ختنۀ ایشان درجسم وساخته شدۀ بدست است، شما را نامختون میخوانند.                                                                                                         

 

  ت- رسالۀ پولس به فیلِپّیان، بابِ سوم

( آیۀ: ٣ ) زیرا مَختونان، ما هستیم که خدا را درروح عبادت می کنیم وبه مسیح عیسی فخرمی کنیم و برجسم اعتماد نداریم.                                    

 

 جایِ ختنه دردین یهود را، بقولِ پولس، درمسیحیّت ایمانی می گیرد که به محبت عمل می کند، اما درواقع، غسلِ تعمید گرفته است، زیرا باغسلِ تعمید استکه بدلیلِ پیوندِ فردِ مؤمن با عیسی مسیح، گناهانِ او(که ارث حوا وآدم است) بخشوده میشودوفرد، تولدی دوباره، بعداززایش (تولدِجسمیش) مییابد: تولدی دینی ومعنوی. جزدرمورمون ها: یوسف اِسمیت، کتاب مورمونی، بابِ هشتم، شمارۀ(٥ تا٣٠)، صفحۀ (٢١٢-٢١٤) فارسی، واصل انگلیسی صفحۀ (٥٢٥).                                                                                    

***

اسلام، واجب بودنِ ختنه را برای پسرانِ مسلمان، ازتورات گرفته است، که قبل ازبلوغ بایستی انجام گیرد، همچنانکه تورات نیزازمصراقتباس کرده است. پسرانِ مصری درسیزده سالگی ختنه می شدند.                                               

درمصرِفراعنه، ازسلسلۀ ششم ببعد، هرپسری مصری(آزاد: غیربرده) در سیزده سالگی می بایستی ختنه شود.(زیرنویسِ سوم، ص: 22) وبهمین سبب درتورات هم (سِفرِپیدایش، بابِ هفدهم، دوشماره یا آیۀ ٢٤ و٢٥)، درموردِ ختنۀ اسماعیل که مادرش مصری(آنهم کنیزسارا، زن وخواهرِاز پدرجدایِ ابراهیم است ) چنین می نویسد:                                                                                                         

 وابراهیم نودونُه ساله بود وقتی که گوشت قلفه ( غلفه ) اش مختون شد. و پسرش اسمعیل سیزده ساله بود.                                                                                                              

جالب اینکه(سارا) زن وخواهرِناتنی (ابراهیم)، کنیزِمصری بنام هاجر(مادرِ اسماعیل) دارد(سفرِپیدایش، بابِ شانزده آیۀ:١)، همانندِ داستانِ(پوریم)، یک عُقده گشائیِ دینی است: چون بنوشتۀ تورات، زنان یهودکنیزومردانش غلامان خانگی مصریان بودند، درمقابل، سارا، مادراسحاق هم کنیزمصری بنام هاجردارد! ازکنیزوغلام خانگی بودنشان مکررصحبت میشود ازجمله:  

- (سفرخروج، باب سیزدهم، شمارۀ ٣): وموسی بقوم گفت: این روزرا که ازمصر، ازخانۀ غلامی بیرون آمدید، یاد دارید.                                                                    

- (همان، باب بیستم، شمارۀ ٢ ): من هستم یَهُوَه خدایِ تو، که تورا اززمینِ مصرو از خانۀ غلامی بیرون آوردم.                                                                                                           

- (سفرلاویان باب بیست وششم شمارۀ ١٣): من یَهُوَه خدای شماهستم که شما را اززمینِ مصر، بیرون آوردم تا ایشان{مصریان}راغلام{وکنیز} نباشید وبندهایِ یوغِ شما را شکستم وشما را راست وروان ساختم.                                

درمواردِ دیگرهم تکرارشده است: ازجمله(سفرتثنیه بابِ پنجم شمارۀ: ٦).   

 

البته ابراهیم و(خواهر وزنش سا- را) اولین مُجریِ ختنه به روایتِ تورات، خود ابراهیم، همانندِ پسرش اسحاق ونوه اش یعقوب به نوشتۀ تورات، ازپدر و مادرِآرامی هستند: (زیرنویسِ چهارم، ص:22) یعنی یهودی یا کنعانی نمی باشند (سِفرپیدایش، بابِ بیست وچهارم آیه های ٤ و ٥ و٣٧ تا ٤٠) و (سِفرِپیدایش، بابِ بیست وهشتم آیۀ: ١و٢). اما شاید بسببِ اسارتِ یهودیان دربابل، یهودیانِ اسیروجوان، ریشۀ مصری(زیرنویسِ چهارم22) خودرا بفراموشی سپرده بودند وتوجه نکردند که:                                               

 اول:موسائی که بنوشتۀ تورات ازپدرومادرِلاوی(زیرنویسِ پنجم، ص:17) تاسه ماهگی درپیش پدرومادرش بوده:(سِفرِخروج، بابِ دوم، آیۀ:٢) بنا بدستورِتورات(سِفرپیدایش، بابِ هفدهم، آیۀ ١٤): جهت منقطع نشدن ازقوم خود( یهودیان) آنهم دریک فامیلِ لاوی(مذهبی) حتماً روزهشتم ختنه اش میکردند.                                                                                    

 دوم: موسی پس ازتمام کردنِ دورانِ شیرخوارگی به نوشتۀ تورات (سِفرِ خروج، بابِ دوم، آیۀ:١١) وچون طفل نموّ کرد، وی{موسی} را {مادرش} نزدِدخترِفرعون بُرد، واو{دخترفرعون}را{موسی}پسرشد، و وی را {دخترفرعون}، موسی نام نهاد زیرا گفت: او{موسی} را ازآب {بیرون} کشیدم. بنابراین، منطقاً، موسایِ (دینی وغیرتاریخی) به نوشتۀ تورات، در دربارِفرعون وبزبانِ مصری بارآمده وباخطِ هیروگلیفِ مصری تحصیل کرده است: خطِ الفبائیِ درفینقیه(لبنان کنونی) در(١١٠٠ق.م) کشف شدوخط عبری ازرویِ خطِ مربعِ آرامی درقرن هشتم قبل ازمیلادساخته شد، درحالیکه موسی در(١٣٠٠ق.م) وجود داشت. یعنی خط عبری پانصدسال بعدازموسی ابداع شده است. بقولِ درستِ زیگموندِ فروید، موسی نام مصری (ونه عبری) است(مقالۀ:موسی یک فردِمصری بود:روزگارنو-پاریس).                 

چنانکه اشاره شد: موسی درزبانِ مصری (مو- ایزِس) بمعنیِ(عطا کرده و داده شده) است البته (ازطرف خدا). همچنانکه (سا- را) بمعنی فرزند و پسر (را) یعنی خدایِ خورشید است که درنام فرعون هایِ مشهور(را- مسِس) هردو را می یابیم: (رامسس) درواقع (را- موایزِس): بمعنی (را- داده) یا (مهرداد) است، (به تعبیرتورات هم، چنانکه اشاره شد: ازآب یافته وبیرون کشیده شده ازآب است). درضمن موسی راهمچون عضوی ازدربارِفرعون (پسر خواندۀ دخترش) حتماً بنا به سَنّتِ اَشرافِ مصری، در سیزده سالگی، ختنه می کردند.( درجامعۀ مردسالار، تغییر(سا-را: بمعنی مهرداد) ازنام پسر درمصربه نام دختردریهود، همانندِ میترا درایران، یک اهانت دینی ویک عقده گشائی درعصرِسنت است).                                                 

پیروانِ موسی، بنا به سُنت ابراهیم، درهشتمین روزتولد می بایستی ختنه می شدند. لذا آنچه درسِفرخروج، آمده است ضمن باقی ماندن سُنتِ مصریِ ختنه، آنهم نه درسیزده سالگی،باسنگ تیز(چخماق) بیانگراین عدم توجهِ نویسندگانِ تورات، به این تناقض هایِ آشکارومنطقی درنوشته هایشان می باشد.     

 درسِفرِخروج( باب چهارم آیۀ: ٢٥ تا ٢٧ ) چنین نوشته اند:                                    واقع شد دربینِ راه، که خداوند درمنزل، بد{موسی}برخورده، قصدِ قتل وی نمود. آنگاه صِفّورَه{زن موسی}سنگی تیزگرفته، غفلۀ پسرخود را ختنه کرد ونزدِپای وی{یهوه خدایِ یهود}انداخته،{به موسی} گفت: تو مرا شوهرِ خون هستی. پس او{یهوه خدا}، وی{موسی} را رها کرد، آنگاه (صِفّورَه) گفت: شوهرِخون هستی، بسببِ ختنه.                                                   

اما نویسندگان تورات(ومؤمنان یهودی ومسیحی) توجه ندارند که:

اول: موسی ختنه نشده باقی ماند وچرا خدا با ختنۀ پسرموسی (که میبایستی اوهم روزهشتم ختنه شود نه قبل وبعدازآن) پدرش موسی را رها کرد، بعلاوه دوم: موسی تا سه ماهگی پیش پدرومادرش بود باید روزهشتم همچون فرزند یک لاوی ختنه می شد.                                                                    

سوم: دردربارفرعون هم، چنانکه اشاره شد درسیزده سالگی ختنه میکردند حال چراموسی ختنه نشده،تاصاحب فرزندشدن باقی مانده بود، حاخام ها و مومنین شان میدانند که همانندِ مؤمنانِ تمام ادیان،بهنرفکرنکردن آراسته اند. 

 

دراستناد به تورات بنظرمیرسد درزمان اردشیراول هخامنشی (٤٢٤ تا ٤٦٥ ق.م.) بوسیلۀ عزرایِ کاهن تنظیم نهائی شده است: کتابِ عزرا، بابِ هفتم ( آیه های: ٦ و١٢ و٢٢): عزرا، کاهن وکاتبِ ماهرِشریعتِ خدایِ آسمان، وکلماتِ وصایایِ خداوند و فرایض او بر{بنی} اسرائیل بود.           

البته منطقِ نویسندگان، مبهم واستدلالشان مخدوش است، تقصیری هم نداشتند چون تألیفِ تورات، پیش ازارسطو( ٣٨٤ تا ٣٢٢ ق.م. ) وتدوین استدلالِ منطقی است. پیامبران بعدی هم (عیسی، مانی ومحمد و…) ازفهم منطق (قیاس، استقراء) بی بهره بودند. آنها به بیان تمثیلات پرداخته ودراشاره به نشانه های (آیات) خدای شان به معجزه اعتقاد داشتند.                            

سئوالاتِ فراوانی علاوه براشتباهاتِ معرفتشناسیِ فوق، مطرح است، از جمله:

أول: چرا وچگونه خدا تا آنزمان، متوجه ختنه نشدنِ پیغمبرِبرگزیده اش موسی، که با اومستقیماً سخن می گفت نشده بود(که دربین مسلمین مُلقب به کلیم الله است یعنی کسی که الله با او بی واسطه سخن میگفت).                                   

دوم: چگونه وبه چه دلیل، ختنۀ فرزندِ موسی و نه خود او، بوسیلۀ زنش (صِفّورَه)، باعثِ بخشیدن ودرگذشتن خدا ازکُشتنِ موسی میشود ولی موسی همچنان ختنه نشده باقی میماند، وغیره.                                                                                         

دکان داران همۀادیان(حاخامها، کشیشان، آخوندها، برهمنان، لاماها، مؤبدان ، شَمَن ها وسایرِکاهنانِ ادیانِ زنده ومرده)، بررویِ عدم تعقل وتفکرِمؤمنان -شان، بدرستی، حساب مادام العمربازکرده ومی کنند.                                       

سی ویکم دسامبر ٢٠١٠

 بازبینی: سی ویکم دسامبر ٢٠٢٠

============================

زیرنویسِ ها:

زیرنویسِ یک،(ص: 8) – در این مورد نگاه کنید به پاسکال پیک، کتاب (لوسی و تاریک اندیشی بفرانسه) صفحه 143

PASCAL  PICQ, « LUCY ET L’OBSCURANTISME » 2008,

EDITIONS : ODILE JACOB , PARIS, PAGE : 143(USHER)

کتاب آرشوک اوشر:  تاریخ عمومی، از آغازعالم تا حال حاضر، چاپ آخرین جلدش:١٧٨٤ ، پاریس بوده است.    

-----------------

 (ص 9)  زیرنویس دوم                                         

Sanhédrin                                       

http://www.iranjewish.com/binesh/Binesh3-4.htm

انجمن کلیمیان تهران

———————————————-

زیرنویسِ سوم(ص:17) - دراین مورد نگاه کنید به کتاب جرج سارتُن-، تاریخ علم ترجمۀ احمد آرام، صفحات ٢٥٩ و٢٦٠: عکس مقبرۀ ( ساقّا- را ) ختنۀ پسرانِ سیزده سالۀ مصری. 

———————————————-

- زیرنویسِ چهارم (18)- دراین موردنگاه کنید به کتاب تحقیقی وعلمی

MESSOD ET ROGER SABBAH              مسعود و رُژِه صبّاح

« LES SECRETS DE L’EXODE » سِرِّ خروج                      

 یا

 « L’ORIGINE EGYPTIENNE DES HEBREUX »,

ریشۀ مصری یهودیان

 2000

EDITIONS : JEAN – CYRILLE GODEFROY, PARIS

مولف دانشمند(رُژه صَبّاح) که نوۀ یک حاخام بزرگ است دوکتاب دیگربه نام:( سِرِّبیبل:درمعنایِ فقط تورات) و(سِرّیهود) هم، بفرانسه دارد.       

———————————————-

 زیرنویسِ پنجم(ص:18):(لاوی): نام سومین فرزندِ یعقوب از(لِیَه) اولین دخترِ(لابانِ) آرامی است:(سِفرِپیدایش، بابِ بیست ونهم، آیۀ ٣٤).                          

نامِ سومین سِفرِ(کتابِ) توراتِ، ازسفرهایِ پنجگانۀ آن، (سِفرِلاویان) است  درآن، موسی به امرخدایِ تورات(یهوه)، شغلِ کاهنی رابه برادرش هارون  و پسران اومنحصرمیسازد، بخصوص در(سِفرلاویان، باب هشتم، آیۀ ١٢ تا٣٦). درضمن شغل سلاخی (ذبحِ شرعی) ازجمله قربانی کردن، وشغل قصابی (فروشِ گوشت) نیزبه عهدۀ پسرانِ هارون است. اما ذبح کننده (سلاخ) حق فروش یعنی (قصابی) را ندارد. بسبب این سُنتِ درست(که گوشت حیوان بیماررا به مردم نفروشند)، حادثۀ مُلامَردخایِ لاری درعهدِ شاه عباسِ اول اتفاق افتاد وباعثِ مسلمان شدنِ اجباریِ بخشی ازیهودیان، بوسیلۀ همان (ملامردخای):(ملاابوالحسن) جَدیدُ اِلاسلام لاری شد که شرح آن درکتاب(تاریخ یهوددرایران)، جلد سوم، تألیفِ دکترحبیبِ لِوی آمده است.

====================================

MihanTV کُپی وتکمیل ازسایتِ میهن تی.وی.                              

Address: P.O.Box 2822, Mission Viejo, CA 92690 USA (Saeed Behbahani)

Tel: 001 (310) 929-5929
Cell Phone (Mobile): 001 (949) 774-9944

E-Mail: mihan@mihantv.com

                                                                                                                         


No comments: