May 16, 2020

چهاردهمین شماره "آوای تبعید" منتشر شد.

اسد سیف

"تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد."
چهاردهمین شماره "آوای تبعید" با مطالبی متنوع در ادبیات و فرهنگ منتشر شد. بخشی از این شماره ویژه‌نامه‌ای است از اعضای "کارگاه شعر و قصه فرانکفورت"، یکی از دیرپاترین گروه فرهنگی ایرانیان در جهانِ تبعید.
در این شماره همچنین نوزده طرح دیجیتالی از پرستو فرهر به نمایش گذاشته است.
چهاردهمین شماره "آوای تبعید" را می‌توانید در این آدرس؛
و یا از سایت آن دانلود کنید. آنان که مشتاق به خواندن آن بر کاغذ هستند، می‌توانند از سایت "آمازون" آن را خریداری نمایند.  
آدرس سایت "آوای تبعید":
 Avaetabid.com

آدرس "آوای تبعید" برای خرید در آمازون: در سایت "آمازون" آدرس زیر را جستجو کنید.

Avaye Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur

No comments: