Feb 19, 2017

پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری (۲۰۱۷)

پیام ایرینا بوکووا دبیر کل یونسکو
” به مناسبت روز جهانی زبان مادری،‌ تقاضا می‌کنم که ظرفیت آموزش چندزبانه در نظام های اجرایی و آموزشی،‌ ترجمان فرهنگی و رسانه ها،‌ فضای مجازی و تجارت و در همه جا به رسمیت شناخته شود.”
همچنین در وب سایت سازمان یونسکو آمده است: یونسکو روز جهانی زبان مادری را در ۲۱ فوریه ۲۰۱۷ تحت عنوان ‘پیش به سوی آینده ای پایدار از طریق آموزش چندزبانه’ گرامی‌می‌دارد. برای میدان دادن به توسعه پایدار،‌ دانش آموزان بایستی به زبان مادری و سایر زبان ها آموزش ببینند. از طریق تسلط بر زبان اول یا زبان مادری است که فراگیری مهارت های اساسی من جمله خواندن، نوشتن و حساب میسر می‌شود. زبان های محلی به ویژه زبان های اقلیتی یا بومی ‌دریچه انتقال فرهنگ ها،‌ ارزش ها و دانش سنتی محسوب می‌شوند. بنابراین، این زبان ها نقش مهمی‌را در پیشبرد آینده ای پایدار ایفا می‌کنند.‌
منبع: آراز نیوز

No comments: