Mar 18, 2023

در سوگ هدایت سلطانزاده

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید 


خبر درگذشت هدایت سلطانزاده، هرچند غیرمنظره نبود، ولی دوستان و همرزمان او را در اندوهی بزرگ فروبرد. 

با مرگ هدایت سطانزاده، آذربایجان یکی از فرزندان مبارز و خستگی ناپذیر خود در راه آزادی، عدالت و علیه ستم ملی را از دست داد.

او، یکی از کادرهای برجسته جنبش چپ ایران بود که هم با رژیم شاهنشاهی و هم با رژیم ولایت فقه درافتاد و طعم تلخ زندان، شکنجه را در زندان های رژیم شاهنشاهی کشید و سرافرازانه از آن بیرون آمد، و در غربت تبعید و بیماری بدرود حیات گفت.

او، انسانی متواضع، و ثابت قدم در راه آرمانهای زحمتکشان ایران بود که با ذهن تحلیل گر خود، کارهای تئوریک - علمی زیادی برای نسل جوان جنبش زحمتکشان و ملیت های تحت ستم ایران از خود بیادگار گذاشت.

هدایت سلطانزاده از بنیانگذاران سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر، جنبش فدرال دموکرات آذرباجان، و انجمن قلم آذربایجان جنوبی  (ایران) در تبعید بود.

انجمن قلم آذربایجان، درگذشت هدایت سلطانزاده را به همه مبارزین راه آزادی و عدالت، خانواده و نزدیکان اش تسلیت می گوید.

یاد و خاطره اش گرامی باد

انجمن قلم آذربایجان جنوبی (ایران) در تبعید   No comments: