Feb 22, 2016

نگاهی گذرا به تاریخچه ی آموزش ترکی آذربایجانی - به مناسبت 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری

شیوا فرهمند راد
چندی است که در ایران از اجرای بندهای ناقص قانون اساسی موجود درباره ی "تدریس زبان مادری" سخن میرود و مخالفان، ازجمله اعضای "فرهنگستان زبان فارسی" جنجالی پیرامون آن به پا کرده اند. بر کارگزاران فرهنگستان زبان فارسی حرجی نیست زیرا وظیفه ی آنان پاسداری از زبان فارسی است و نه هیچ زبان دیگری. نکته این جاست که در میان "فرهیختگان" فرهنگستن یا بیرون از آن، کمتر کسی به دور از ....

یازینین بوتوین بورادا اوخویون

No comments: