Jun 10, 2014

مراسم خاکسپاری جنازه استاد مجید امین مؤید برگزار شد

مراسم خاکسپاری

روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه مراسم خاکسپاری جنازه استاد امین مؤید شخصیت‌ اجتماعی و مترجم بنام کشورمان و از اعضای کانون نویسندگان ایران و انجمن آذربایجانی ادبی صابر به نحو باشکوهی در گورستان بهشت‌زهرای شهر تهران قطعه ۳۱۳ برگزار گردید. در این مراسم خانواده، دوستان و آشنایان, ‌عده‌ای از اعضای کانون نویسندگان ایران و انجمن‌های ادبی فرهنگی آذربایجانی به همراه تعدادی از فعالان عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی کشورمان شرکت داشتند. مراسم توسط آقای حسن ریاضی(ایلدیریم) از دوستان نزدیک استاد امین مؤید که در طول دوره بیماری ایشان پیگیری امور درمانی و دارویی استاد را بر عهده داشت،  اجراشد. ایشان ابتدا گزارشی از وضعیت بیماری استاد و نقش خانواده و یاران در رسیدگی به امور درمان ایشان ارائه کرد؛ سپس در باره شخصیت اجتماعی و ادبی استاد و نقش سازنده‌ی وی در تکامل اندیشه هنری و درک زیبائی شناسانه نویسندگان، هنرمندان و خوانندگان ادبی کشور مطالبی را بیان نمود. آنگاه بیانیه نهادهای ادبی فرهنگی آذربایجان که به مناسبت فقدان استاد مجید امین مؤید و به زبان ترکی آذربایجانی صادر شد بود توسط ائلدار موغانلی از شعرای آذربایجان قرائت گردید.
ادامه مراسم با شعر خوانی محمد حسین شهرک از اعضای هیئت مدیره انجمن ادبی صابر، قرائت اشعاری از مظفر درفشی، هوشنگ ابتهاج و دکتر آریانپور و سخنان یکی از دوستان خانوادگی امین مؤید- دکتر مرادی- ادامه یافت. در پایان مراسم پسر ارشد استاد مجید امین مؤید آقای خسرو امین مؤید ضمن تشکر و قدردانی از حاضرین اعلام نمود که ادامه مراسم در منزل شخصی استاد و در شب همین روز برگزار خواهد شد.
  

No comments: